Kokomo Area Schools at Home (KASH) Kokomo Area Schools at Home (KASH) Kokomo Area Schools at Home (KASH) Kokomo Area Schools at Home (KASH) Kokomo Area Schools at Home (KASH) Kokomo Area Schools at Home (KASH)